Erkenning overige RGS initiatieven

De RGS overlegorganen binnen het SBR-programma zijn verantwoordelijk voor de RGS-standaard. Enerzijds als hoeder van de gemaakte afspraken rondom RGS en anderzijds voor het aanbrengen van door de markt gewenste en gedragen wijzigingen. 

Hoe gaan we om met initiatieven en toepassingen in de markt? 

Het staat iedereen vrij om RGS te gebruiken zoals men dat wenst. De RGS-overlegorganen (of het SBR-programma in bredere zin) zijn niet verantwoordelijk voor initiatieven en toepassingen gebaseerd op RGS, van derden. In dat geval ligt het beheer en de verantwoordelijkheid altijd bij een derde partij.

 

Dit onderwerp is besproken in de RGS-overlegorganen, zie toelichting bij de besluitvorming.

Sidebar