Verzoeken uit de markt voor aanpassing van RGS

De RGS Beheergroep is verantwoordelijk voor het opstellen van het Referentie GrootboekSchema en de daarbij behorende RGS Taxonomie. Wijzigingen en toevoegingen op basis van wet- en regelgeving en op basis van verzoeken uit de markt dienen door de Beheergroep te worden geaccordeerd.

Vragen en verzoeken uit de markt worden ingediend via de RGS website. Binnen enkele dagen worden de vragen beantwoord door een vertegenwoordiging van de RGS Beheergroep in de vorm van een concreet antwoord of een terugkoppeling dat de vraag ter besluitvorming moet worden voorgelegd aan de RGS Beheergroep en/of de RGS Expertgroep of een extern orgaan. De RGS Beheer- en RGS Expertgroep komen 3 x per jaar bijeen. Dit betekent dat een besluit over de voornoemde wijzigingen, toevoegingen en verzoeken niet altijd op korte termijn kan worden genomen.

RGS Niet ready openstaande punten

Op LinkedIn wordt herhaaldelijk aandacht besteed aan mogelijke tekortkomingen in RGS.  Deze zijn door het Onderzoeksbureau GBNED verzameld en geplaatst op RGS Niet ready: openstaande punten. Ondanks dat een groot aantal vragen al eerder zijn beantwoord, zijn de vragen en antwoorden onlangs opnieuw ter beoordeling aan alle leden van de RGS Beheergroep voorgelegd. De antwoorden zijn echter niet gewijzigd. Het overzicht van de RGS Niet Ready: openstaande punten met antwoorden is gepubliceerd.

Hoewel in de publicatie RGS Niet ready: openstaande punten met antwoorden” in hoofdlijnen een 85-tal punten worden genoemd, zijn ook de onderliggende detailpunten in de beantwoording betrokken. In totaal zijn 189 punten geïdentificeerd en gecategoriseerd. Een aantal categorieën behoeven nadere toelichting:

  • WKR (filter J = WKR): er zal opnieuw gekeken moeten worden naar de wenselijkheid om de WKR op te nemen in RGS  en de consequenties van het besluit.
  • Extensies (kolom I): een werkgroep onderzoekt hoe extensies in zijn algemeenheid gebruikt kunnen worden.
  • Extensies WoCo (kolom J = Woco/ Bouw) : het inhoudelijk beheer voor de zogenaamde branche extensies is belegd bij de specifieke beheergroep RGS WoCo.
  • Referentienummer (kolom J = Ref nr): het standpunt van de RGS Beheergroep is dat het referentienummer geen grootboekrekeningnummer is. Het resultaat van een RfC Verwijderen Referentienummer RGS is om het referentienummer te behouden zonder toepassing van de juiste logica.
  • Ondersteuning en voorbeelden boekingsgangen (kolom J = Boeking): de taak van de RGS Beheergroep is het beheren van het RGS Schema. Het ondersteunen van boekingsgangen en aanleveren van voorbeelden van journaalposten sluit niet aan bij het uitgangspunt van RGS resp. is geen taak van de RGS-gremia. Het is aan de markt op welke wijze zij RGS inzetten in hun processen/applicaties.
  • Uitgangspunten niveau 4 en 5: Een toelichting is opgenomen op Situaties en vragen bij niet-RGS Ready. Een uitgebreidere toelichting zal binnenkort worden opgenomen op de RGS website.

Recapitulatie van de vragen:

Aard

Aantal

%

Behandelde vragen/ doorgevoerd in RGS 3.4a, 3.4 en 3.5a

28

15

Vragen met actie in RGS 3.5b

11

6

Vragen zonder een actie in RGS

106

56

Vragen belegd bij andere partijen

14

7

Algemene vragen – Taxonomie, extensies, niveau 4-5

6

3

Nadere vragen inzake Coöperaties/ Bouw/ Overige

24

13

Totalen

189

100

RGS Taxonomie

Om de koppeling met de RGS Taxonomie beter te communiceren zal per rapportage een nieuw soort overzicht ter beschikking worden gesteld. Dit nieuwe overzicht is mogelijk geworden door de in gebruik name van de Beheertool RGS, die vanaf dit jaar gebruikt wordt voor het opstellen van het RGS Schema en de RGS Taxonomie.

Begin 2023 zal een onderzoek worden opgestart onder softwareleveranciers en intermediairs om te onderzoeken in hoeverre de RGS Taxonomie en de overzichten voldoen.

Sidebar