Situaties en vragen bij niet-RGS Ready

Aanleiding voor deze pagina zijn de vragen die in 2019 gesteld zijn over de inhoud en de toepassing van RGS, de zogenaamde RGS niet-Ready openstaande punten. In de toekomst kan deze pagina verder worden uitgebreid.

Situaties bij niet-RGS Ready

Gebruik omslagcode t.o.v. niveau 4 (rekening) c.q. 5 (mutatie) in RGS

Om juist opgebouwde cijfers aan andere applicaties of rapportages aan te bieden zullen bepaalde posten beoordeeld moeten worden op “omslag”. De omslagcode wordt gebruikt waar een rekening zowel een debet als creditsaldo kan bevatten. De omslagcode is de referentiecode van de tegengestelde rekening.

Dit houdt in dat als de telling van een RGS-code positief is, code “x” gebruikt dient te worden, indien de telling negatief is code “y”. Een voorbeeld is “Liquide middelen – Bank”. Hierdoor is het ook mogelijk om het saldo van verschillende banken, welke niet gesaldeerd mogen worden (ING – ABN – Rabo etc.), juist te laten bepalen. Dit geldt onder andere ook voor vorderingen - schulden (groeps)maatschappijen, belastingvorderingen – schulden per aard (BTW – LH – VpB). De omslagcodes zijn in zaken als deze onderdelen gecomplementeerd. Hiervoor dient RGS tot en met niveau 5 gebruikt te worden.

Theoretisch is het mogelijk om de omslag met meerdere codes te regelen op niveau 4, met dien verstande dat er dan geen totaal rekeningen-courant zichtbaar zal zijn.

De keuze hierover ligt bij de gebruiker:

 • BLimBanRba – Rekening-courant bank à is dan b.v. ABN-AMRO
 • BLimBanRbb – Rekening-courant bank 2 à is dan b.v. ING
 • BLimBanRbc – Rekening-courant bank 3 à is dan b.v. Rabobank

Uitbreiding van RGS met branche- of sectorspecifieke rekeningen.

Omdat RGS in eerste instantie bedoeld is als generiek schema zal het tekortschieten voor gebruikers die afwijkende wensen hebben. Daarvoor zijn extensies in het leven geroepen. Zie Het werken met extensies

Als een branche aangeeft dat zij behoefte hebben aan een uitbreiding op RGS doet de Beheergroep eerst een intake. Belangrijke criteria zijn dat de branche-uitbreiding de implementatie van RGS moet bevorderen en dat het gebruik van eigen extensies niet mogelijk is. Er wordt gekeken naar het belang van een succesvolle implementatie en het draagvlak binnen de branche voor een branche-specifieke RGS.

Voor wat de branche-coderingen betreft, is de betreffende branche in ‘the lead’. Er worden wel afspraken gemaakt over de planning en dat alleen branche specifieke coderingen mogen worden opgesteld. Daarnaast dient de branche zelf een mechanisme te bedenken voor de toetsing van de coderingen.

In de volgende RGS-versie wordt een filter toegevoegd om alle branchespecifieke RGS-codes weg te filteren, zodat de gebruiker een selectie kan maken waarin slechts de ‘generieke’ RGS-codes staan.

Doel en gebruik van RGS niveau 5

RGS niveau 4 staat voor ‘rekeningen’ en RGS niveau 5 staat voor ‘mutaties’. Niveau 5 is in overeenstemming met de beschrijving om mutaties aan te geven. Dit is met name van toepassing bij de verloopoverzichten – Mutaties in het boekjaar.

Hiermee wordt dekking gegeven/verzorgd naar de opgenomen verloopoverzichten in de SBR-rapportages van de uitvragende partijen, zijnde:

 • Immateriële vaste activa, - materiële vaste activa, - vastgoedbeleggingen,
 • Financiële vaste activa, - eigen vermogen, - voorzieningen, - langlopende schulden

Dit is dan al een totaal van 1.502 RGS-codes. Bij een aantal onderdelen is dit ook opgenomen, zonder dat momenteel SBR dat uitvraagt, maar vaak in rapportagetools wel aanwezig is:

 • Vorderingen/Schulden rekeningen-courant groepsmij / ov deeln / etc  (162 RGS codes in RGS 3.2)
 • Kortlopende effecten (53 RGS-codes in RGS 3.2)

Ook wordt niveau 5 gebruikt om een omslagcode op het diepste niveau weer te geven. (Betreft ongeveer 144 RGS-codes in RGS 3.2). Daarnaast wordt niveau 5 gebruikt voor verdere uitgebreidere verbijzonderingen/detaillering welke men optioneel kan gebruiken. Hierbij valt te denken aan:

 • Onderhanden projecten 39 RGS-codes in RGS 3.2
 • Werkkostenregeling 119 RGS-codes in RGS 3.2
 • Tussenrekening/vraagposten 82 RGS-codes in RGS 3.2
 • Belastingen (Balans) 35 RGS-codes in RGS 3.2
 • Uitbreiding op verzoek als detaillering op niveau 4 61 RGS-codes in RGS 3.2
 • Uitbreiding t.b.v. Woningcorporaties 202 RGS-codes in RGS 3.2

Het gebruik van niveau 4 of 5 wordt volledig overgelaten aan de softwareleverancier.

RGS en btw-aangifte

In RGS3.2 is voldoende duidelijkheid en dekking gegeven om met RGS een btw-aangifte te kunnen laten vullen. Codes (tekstueel) zijn afgestemd met rubrieken in de btw-aangifte.

De logica van niveau 4 en 5 heeft te maken met de rubricering in de desbetreffende onderdelen.

Het is nu niet mogelijk de af te dragen, te verrekenen en afgedragen BTW te boeken op niveau 4. De rekening ‘afgedragen BTW’ ontbreekt op niveau 4. De omzet is verregaand verbijzonderd naar soort en hoogte omzetbelasting op niveau 4 en btw-rekeningen zelf niet. Deze laatste zijn verbijzonderd op niveau 5.

De Beheergroep zal nader beoordelen en bekijken in hoeverre vorderingen en schulden qua methode en codestructuur gelijkgetrokken kunnen worden.

Tarief 9% is in het verleden opgenomen in RGS (in dat boekjaar was er sprake van zowel 6% als 9%). Dit was een eenmalige situatie. Echter, deze wordt niet verwijderd omdat anders historische gegevens niet ontsloten kunnen worden.

Een ICP-aangifte is een per regel (mutatie) opgebouwde aangifte dat geïmporteerd wordt. Deze heeft geen logische relatie met RGS en is daarom niet opgenomen.

In de volgende versie van RGS zal ook een code worden opgenomen voor netto-omzet van vrijgestelde prestaties (omzet dat niet mag worden opgenomen in een btw-aangifte).

Betekenis Referentie grootboeknummer

Het referentienummer is in RGS opgenomen als voorbeeld en moet niet als een grootboekrekening beschouwd worden.

Het referentienummer is in het verleden mede opgenomen om voor een sortering zorg te dragen. Dit functioneerde niet of niet voldoende en daarom is de sortering geïntroduceerd. Omdat het referentienummer door sommige softwareleveranciers werd gebruikt hebben wij deze laten bestaan in RGS. Nieuwe RGS-codes kregen dus ook nog een referentienummer maar hierbij ontbrak dan zeker de logica.

Extensies in RGS

We maken onderscheid tussen twee soorten extensies:

Horizontale extensies’ (een uitbreiding van na de punt). Deze geeft ruimte aan gebruikers om RGS uit te breiden naar eigen wensen. Daarbij is uiteraard de kanttekening dat de gebruiker en/of de software er zelf voor moet zorgen dat dat deze codes meegenomen worden in optellingen voor dashboards en rapportages. Eveneens is het voor de gebruiker belangrijk te realiseren dat de toegevoegde/gewijzigde RGS-codes buiten de organisatie mogelijk niet bruikbaar zijn.

De toepassing van horizontale extensies (na de punt) vraagt om aanpassing in de programmatuur van het koppelen (altijd bovenliggend vastgesteld niveau en code). Wanneer dit niet wordt toegepast en de gebruiker heeft vrijheid na de punt zal er nooit een volledige dekking plaatsvinden in de RGS-taxonomie, waardoor gegevens niet sluiten zullen zijn.

Verticale extensies’ zijn branche-specifieke RGS-codes. Deze worden toegevoegd als het gebruik van een horizontale extensie (uitbreiding na de punt) niet logisch of mogelijk is binnen de opbouw van het RGS-schema. Voor meer informatie over branche uitbreidingen zie … [link naar FAQ over branche uitbreidingen].

In de volgende RGS versie wordt een filter toegevoegd om alle branche-specifieke RGS-codes weg te filteren, zodat de gebruiker een selectie kan maken waarin slechts de ‘generieke’ RGS codes staan.

Zie ook Het werken met extensies

Veelgestelde vragen bij niet-RGS Ready

Welke (tussen)rekening is bestemd voor vraagposten?

Accountants- en administratiekantoren werken met de rekening ‘vraagposten’ als klanten zelf boeken en ze kunnen een bepaalde boeking zelf niet kwijt. De grootboekrekening vraagposten biedt dan uitkomst.

De tussenrekeningen – vraagposten zijn gecategoriseerd in 11 groepen.

Nul lopen van posten in vraagposten (BVorTusTovTvp) is altijd van belang. Als men onder deze posten een saldo laat bestaan worden deze in het rapport onder de ‘Overlopende activa – passiva’ opgenomen.

Wat is het doel van meerdere omzetrekeningen?

RGS is niet alleen t.b.v. de SBR-rapportages, maar ook voor uitwisseling in de keten. Vanuit diverse marktpartijen is het verzoek gekomen om de omzet en inkoopwaarde zo in te kunnen delen dat men de mogelijkheid heeft, b.v. via een Dashboard, om brutomarges per omzetgroep te kunnen presenteren.

Hiervoor zijn de volgende omzetrekeningen op niveau 4:

 • Netto omzet groep 1
 • Netto omzet groep 2
 • Netto omzet groep 3
 • Netto omzet groep 4
 • Netto omzet groep 5

En elk van deze omzetrekeningen is op niveau 5 ook nog eens uitgesplist naar:

 • Netto-omzet groep X product A
 • Netto-omzet groep X product B
 • Netto-omzet groep X product C
 • Netto-omzet groep X product D
 • Netto-omzet groep X product E

Wat is het verschil tussen de ZZP-filters van de Belastingdienst en RGS?

De ZZP-filter van de Belastingdienst betreft de selectie van RGS-codes die ondersteund worden c.q. opgenomen zijn in het door de Belastingdienst uitgebrachte ZZP-schema en zijn dus bedoeld voor het rapporteren aan de Belastingdienst.

De ZZP-filter RGS elimineert RGS-codes die niet gelden voor een ZZP. Dit op basis van een keuze door RGS-gremia. Deze is dus uitgebreider van opzet dan de filter van de Belastingdienst en is op verzoek van de markt ontstaan.

Sidebar