Aanleiding Referentie Grootboekschema

De efficiency van administratieve processen van ondernemingen en met name van de uitwisseling van gegevens met de overheid is de afgelopen jaren als gevolg van de toepassing van informatie- en communicatietechnologie sterk toegenomen. Tijdens brainstormsessies in het najaar van 2011 tussen vertegenwoordigers van uitvragende organisaties kwam (opnieuw) een idee naar boven dat mogelijk tot verdergaande efficiency kan leiden. De basis van dat idee is om in de uitwisseling van gegevens tussen ondernemingen en de overheid gebruik te maken van een zogenoemd “referentie grootboekschema”. Daarbij is het niet de bedoeling om dat schema dwingend voor te schrijven voor toepassing binnen de administratie van ondernemingen, maar juist om het te gebruiken voor de afbeelding van de administratie van een onderneming op een gestandaardiseerd rapportagemodel voor de overheid en banken. Om de levensvatbaarheid van dit idee vast te stellen is op 7 september 2012 in Grand Hotel Karel V in Utrecht een expertmeeting gehouden. Aan die bijeenkomst is deelgenomen door vertegenwoordigers van private en publieke organisaties. Tijdens die bijeenkomst is de basis gelegd om gezamenlijk, intermediairs, softwareontwikkelaars en uitvragende organisaties het idee van het referentie grootboekschema verder te ontwikkelen.  Dat heeft geleid tot het instellen van het zogenoemd breed expertoverleg RGS.

Categorie

Sidebar