Instructie mapping RGS en SBR

1. Wat is mappen?

Mappen is het koppelen van de elementen van een source (RGS) aan elementen van een target (SBR report). Als de mapping goed is opgezet kunnen de gegevens van een source instance daarmee automatisch worden omgezet naar de elementen van een target instance. In deze beschrijving is de grootboekadministratie gebaseerd op RGS de source en is een SBR rapport (entrypoint) de target.

2. Doel van mapping

De gebruiker verwacht op basis van een goede mapping dat de relevante deelrapporten met financiële informatie binnen de target zoveel mogelijk gevuld zal zijn. Afhankelijk van de aard van het deelrapport in de target is er sprake van unbalanced of balanced mapping. In beide gevallen is het doel is te komen tot een volledig exclusief mappingschema, waarmee per deelrapport in de target gewaarborgd wordt dat alle relevante elementen op alle niveaus in de target zoveel mogelijk worden gekoppeld met elementen uit de source die hetzelfde betekenen. Indien alle elementen uit de source (die per definitie in evenwicht is) moet worden gemapt met een deelrapport binnen de target, zodanig dat dit deelrapport op alle relevante niveaus in evenwicht blijft, is sprake van balanced mapping. Als deze voorwaarde niet geldt, is sprake van unbalanced mapping.

3. Balanced mapping

Indien sprake is van balanced mapping in een deelrapport dient te worden gewaarborgd dat de target juist en volledig is gevuld. Hiervoor gelden per deelrapport de volgende voorwaarden:

  • Voor zover er op hetzelfde niveau van de target elementen bestaan zijn alle elementen uit de source op dat niveau gemapt met tenminste één element uit de target.
  • Alle elementen uit de target zijn op ieder niveau gemapt met een of meer elementen op hetzelfde niveau uit de source.
  • Er is dus op hetzelfde niveau een 1:1 of 1:n relatie tussen source en target, maar er is geen n:1 relatie tussen source en target, met andere woorden de source mag niet meer verdicht zijn dan de target.
  • Indien binnen de target tussenniveau's bestaan die als zodanig niet in de source zijn gedefinieerd, dienen deze deze tussenniveau's met alle daarmee corresponderende onderliggende elementen van de source te worden gemapt.
  • Indien een element uit de target uit onderliggende elementen bestaat, dient zowel dit element als de onderliggende elementen met een of meer elementen uit de source worden gemapt, zodanig dat het totaal van die onderliggende elementen gelijk is aan het bovenliggende element, zowel in de source als in de target.
  • Deze eis van handhaving totaalverbanden geldt op ieder niveau van de target waar een totaalverband bestaat tussen een element en onderliggende elementen.

4. Eindcontrole

Mappen is een iteratief proces, waarbij de bovenstaande eisen voor alle bestaande niveaus van de target worden herhaald. Als er sprake is van balanced mapping zijn op die manier alle elementen binnen het deelrapport van de target op alle niveaus gemapt met alle elementen van de source op de daarmee corresponderende (of onderliggende) niveaus. Elementen in de source op een lager niveau dan het laagste niveau binnen het deelrapport van de target, maar die eventueel wel in andere deelrapporten van de target zijn opgenomen kunnen – onder de conditie van unbalanced mapping – dan eveneens getagd zijn als gemapte elementen. De overige niet gemapte elementen zijn niet getagd.

5. Publicatie

In het download gebied zullen de verschillende mappingdocumenten worden opgenomen. Per entrypoint zijn er twee verschillende mapping documenten waarin de mapping wordt bezien:

  • Vanuit de verschillende source-elementen (RGS).
  • Vanuit de verschillende target-elementen (SBR).

 

Categorie

Sidebar